Gebruikersovereenkomst (Aankopersversie)

Versie-update tijdstip: 28 juli 2022

Versie-effectieve tijdstip: 4 augustus 2022

Als U vragen, opmerkingen of suggesties heeft over deze Gebruikersovereenkomst, kunt U op de volgende manieren contact met ons opnemen. In het algemeen zullen Wij binnen 7 werkdagen antwoorden:

E-mail adres: [email protected], [email protected]

Contactadres: No.7 Lijing Road, Jiangbei New District, Nanjing City, Jiangsu Province

Postcode: 210031

Contactpersoon: Focus Technology Co., Ltd. (Made-in-China.com)

Telefoon: 86-25-6667 7777

Made-in-China.com (inclusief Terminal PC Play: Made-in-China B2B Trade Online, Apple App Store: Made-in-China B2B Trade App, enz., hierna te noemen "MIC") is een full-link buitenlandse handel dienst geïntegreerd platform onafhankelijk ontwikkeld en geëxploiteerd door Focus Technology Co., Ltd. (hierna te noemen "Focus Tech." of "Wij", contactadres: Contactadres: No.7 Lijing Road, Jiangbei New District, Nanjing City, Jiangsu Province) Deze Gebruikersovereenkomst bevat de voorwaarden die betrokken zijn tussen de Aankoper (hierna te noemen “U”) en Focus Tech. i.v.m. het gebruik van de betreffende Made-in-China.com diensten.

Speciale Herinnering:

1. Voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst die van wezenlijke invloed kunnen zijn op Uw belangen, zijn prominent cursief/vetgedrukt/vetgedrukt en onderstreept aangegeven en U dient deze nadrukkelijk te lezen. Zodra U op akkoord klikt, betekent dit dat U deze Gebruikersovereenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

2. Vanwege de snelle ontwikkeling van het Internet kunnen de in deze Gebruikersovereenkomst opgesomde voorwaarden niet alle rechten en verplichtingen tussen U en Focus Tech. volledig opsommen en dekken, en kan de bestaande overeenkomst niet garanderen dat deze volledig voldoet aan de behoeften van de toekomstige ontwikkeling. Derhalve maken andere overeenkomsten, privacybeleid, intellectuele eigendomsregels en andere regels (hierna te noemen "Betreffende Regels") die zijn gepubliceerd of in de toekomst kunnen worden gepubliceerd in de vorm van aankondigingen en kennisgevingen op MIC integraal deel uit van deze Gebruikersovereenkomst en hebben dezelfde rechtsgevolgen als de tekst van deze Gebruikersovereenkomst.

3. Individuele voorwaarden van deze overeenkomst kunnen van tijd tot tijd worden aangepast aan zakelijke behoeften. Zodra de voorwaarden wijzigen, zullen Wij U herinneren aan de bijgewerkte inhoud door bijgewerkte versies te publiceren op onze MIC of door middel van aankondigingen of kennisgevingen. Raadpleeg ook tijdig de meest recente "Gebruikersovereenkomst". Onder de voorgaande omstandigheden, als U toegang blijft houden tot, gebruik blijft maken van en akkoord gaat met MIC en gerelateerde diensten, wordt U geacht de herziene inhoud van de Gebruikersovereenkomst volledig te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd; Als U het niet eens bent met de herziene Gebruikersovereenkomst, dient U de toegang tot of het gebruik van MIC en gerelateerde diensten te staken.

4. De manieren waarop U instemt met deze Gebruikersovereenkomst en Betreffende Regels omvatten, maar zijn niet beperkt tot: A.Wanneer U de aanwijzingen op de registratiepagina volgt, de informatie invult, deze Gebruikersovereenkomst leest en ermee akkoord gaat en de registratieprocedure voor Uw account voltooit; B.Wanneer U de e-mail met de melding van een succesvolle accountregistratie ontvangt, activeert U de account volgens de e-mail prompt; C.Mondelinge of schriftelijke toezeggingen per e-mail, telefoon, fax, instant messaging software of contract; D.Er is een “standaard toestemming” clausule in de Betreffende Regels, en U klikt op toestemming of drukt Uw aanvaarding uit op andere manieren die gelijkwaardig zijn aan toestemming; E. Nadat deze Gebruikersovereenkomst en Betreffende Regels zijn bijgewerkt, klikt U om in te stemmen of gaat U door met het bezoeken en gebruiken van MIC en gerelateerde diensten; F. U MIC en gerelateerde diensten op een andere manier bezoekt of gebruikt; G.Andere manieren die U en Wij beiden overeenkomen.

5. Deze Gebruikersovereenkomst zal worden vertaald in verschillende talen, inclusief maar niet beperkt tot Engels, Japans, Frans, Spaans, enz. door middel van vertaalsoftware. In geval van een conflict tussen verschillende taalversies, zal de Chinese versie prevaleren.

I. Registratie

1. U dient een geregistreerde MIC gebruiker te worden om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde MIC pagina’s of diensten. Zodra U toegang heeft tot of gebruik maakt van MIC en gerelateerde diensten, bent U gekwalificeerd om een wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan op de plaats waar U verblijft en/of waar U gebruik maakt van deze dienst. Als U hier niet mee akkoord gaat (of niet aan kunt voldoen), verzoeken wij U MIC en aanverwante diensten niet te bezoeken of te gebruiken.

2. Wanneer U zich registreert, dient U authentieke, wettelijke en effectieve registratie-informatie te verstrekken, en deze tijdig bij te werken wanneer de registratie-informatie wijzigt.

3. Na registratie krijgt U een gebruikersaccount en wachtwoord. U dient het wachtwoord goed te bewaren, en de verliezen veroorzaakt door het niet goed bewaren van het wachtwoord zijn voor Uw eigen rekening.

4. Uw gebruikersnaam, profielfoto, profiel en andere informatie moeten voldoen aan de vereisten van relevante wetten en voorschriften van China, Uw land of/en regio en Betreffende Regels van MIC, en zullen geen inbreuk maken op de legitieme rechten en belangen van andere derde partijen.

II. Het Gebruik

1. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen op Uw geregistreerde account. U mag Uw account niet delen, overdragen of laten gebruiken door anderen dan uzelf. Wanneer U ongeoorloofd gebruik van Uw account of wachtwoord, of andere veiligheidsrisico’s op Uw MIC account constateert, dient U MIC hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

2. Op basis van de relevante kenmerken van het Internet, dient U te begrijpen en ermee in te stemmen dat de informatie die U publiceert op MIC kan worden doorzocht door leveranciers en gebruikers in China, en dat er handel op basis daarvan kan plaatsvinden. In dit geval dient U zorgvuldig aandacht te besteden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot import- en exportcontrole, handelsbeperkingen en economische sancties in China en Uw land of regio, en ervoor te zorgen dat U over wettelijke rechten en kwalificaties beschikt om grensoverschrijdende import en export van gerelateerde goederen uit te voeren zonder inbreuk te maken op de legitieme rechten en belangen van derde partijen (zoals intellectuele eigendomsrechten, enz.). Indien U de voorgaande belofte schendt, kan MIC Uw account sluiten en de betreffende diensten beëindigen wanneer zij achter de bovenstaande situatie komt.

3. Bij toegang tot of gebruik van MIC en gerelateerde diensten, zult U zich niet inlaten met de volgende gedragingen:

4. In geval van overtreding van wet- en regelgeving of de overeenkomst van deze Gebruikersovereenkomst, behoudt MIC zich het recht voor Uw toegang tot en gebruik van MIC en gerelateerde diensten zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen, en is niet verantwoordelijk voor enige impact of verlies veroorzaakt hierdoor. Tegelijkertijd behoudt MIC zich het recht voor haar wettelijke aansprakelijkheid uit te oefenen ongeacht de reden waarom U bent opgeschort of beëindigd.

III. Beperkte Aansprakelijkheden

1. U bent zich ervan bewust dat er een groot aantal gegevens (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video's, externe links, enz.) door andere gebruikers (inclusief gebruikers van leveranciers en aankopers) op MIC zijn gepubliceerd. Deze informatie kan bepaalde risico's en gebreken hebben.Wij hebben een relevant systeem voor het vrijgeven van informatie opgezet volgens de vereisten van wet- en regelgeving en Betreffende Regels om Uw legitieme rechten en belangen en goede ervaring in MIC zo goed mogelijk te beschermen. Maar begrijpt U a.u.b. en ga ermee akkoord,Door de scheiding van informatie en fysieke objecten in de netwerkomgeving, kan MIC, als een netwerkplatform, deze niet één voor één onderzoeken en is het moeilijk om de authenticiteit, juistheid, veiligheid en legaliteit van deze informatie te garanderen. Daarom dient U de informatie op MIC zorgvuldig te beoordelen en de risico's die voortvloeien uit het gebruik van MIC zelfstandig te dragen, en zijn Wij niet verantwoordelijk voor de door U veroorzaakte verliezen.

Als U onauthentieke, onjuiste, onveilige en illegale informatie op MIC aantreft, bent U te allen tijde welkom om contact met ons op te nemen via Neem contact op met Made-in-China.com (klik a.u.b.) onderaan de homepage op PC, en Wij zullen deze informatie op tijd verwerken.

2. Om U beter te kunnen voorzien van aanbevelingsdiensten, gaat U ermee akkoord dat Wij U redelijkerwijs commercials, MIC's nieuwste leverancier en merchandise informatie, en andere service meldingen die nodig zijn om U te informeren kunnen sturen, inclusief maar niet beperkt tot systeemmeldingen, SMS, e-mail, of U gepersonaliseerde promotie-informatie van derden kunnen presenteren via het systeem. Indien U de bovenstaande informatie niet wenst te ontvangen, kunt U zich uitschrijven via de overeenkomstige uitschrijffunctie.

3. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat U ervoor zult zorgen dat de informatie (in de vorm van tekst, afbeeldingen, video’s en links) gepubliceerd op MIC voldoet aan de wet- en regelgeving van China en Uw land of/en regio. Indien de voornoemde door U gepubliceerde informatie in strijd is met wet- en regelgeving in China en Uw land en/of regio, zullen alle boetes en verliezen die hierdoor worden veroorzaakt door U worden gedragen, onafhankelijk van MIC.

4. MIC is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door Uw toegang tot of gebruik van MIC en gerelateerde diensten, noch staat MIC in voor de effectiviteit van de diensten. MIC is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve schade of enige andere schade veroorzaakt door Uw toegang tot of gebruik van MIC en gerelateerde diensten, zelfs als MIC vooraf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade. Indien U ontevreden bent over sommige of alle door MIC geleverde diensten, dient U het gebruik van deze diensten te staken.

5. Met het oog op de wetten van verschillende landen, De regelgeving en het beleid zijn verschillend, en MIC zal technische middelen aannemen om de informatie die in strijd is met de wetten, regelgeving en het beleid van het bezoekende land te omzeilen, wat kan leiden tot enigszins verschillende informatie of diensten die worden weergegeven of geleverd door kopers en gebruikers in verschillende landen bij het bezoeken of gebruiken van MIC. Dit gedrag vormt geen contractbreuk van MIC, en MIC draagt geen enkele verantwoordelijkheid.

6. Alle boetes, verliezen en claims veroorzaakt door overtreding van wet- en regelgeving, Betreffende Regels van MIC of inbreuk op de rechten en belangen van derden tijdens Uw toegang tot en gebruik van MIC en gerelateerde diensten zullen door U worden gedragen, ongeacht MIC. In geval van enig verlies veroorzaakt aan MIC als gevolg van voornoemde omstandigheden, zult U ook volledige compensatie betalen, inclusief maar niet beperkt tot de directe en indirecte verliezen van MIC, alsmede redelijke kosten zoals advocaatkosten, transportkosten, notariskosten en vertaalkosten gemaakt voor het claimen van het verlies.

IV. Behandeling van geschillen en klachten

1. In geval van geschillen (inclusief maar niet beperkt tot geschillen over de kwaliteit van goederen, handelsgeschillen, geschillen over intellectueel eigendom, enz.) tussen U en derden (inclusief leveranciers, kopers of andere derden) op MIC, heeft U of een derde partij het recht om te kiezen voor de volgende manieren om deze op te lossen:

2. Als U ervoor kiest een klacht in te dienen bij MIC, erkent en aanvaardt U de resultaten van MIC als een onafhankelijke derde partij, gebaseerd op de haar bekende feiten en in overeenstemming met de Betreffende Regels van MIC (inclusief tijdelijke of permanente sluiting van Uw account, permanent verbod van MIC gebruik, niet terugbetaalde servicekosten, enz.). Tegelijkertijd heeft MIC ook het recht om te beslissen of zij deelneemt aan de behandeling van geschillen.

3. Indien U partij bent in een geschil of betwisting, heeft MIC het recht om de situatie telefonisch of per post van U te vernemen en de andere partij op de hoogte te stellen van de situatie. U bent verplicht relevante informatie te verstrekken binnen de gestelde termijn na ontvangst van onze kennisgeving, en met ons samen te werken om geschillen en klachten te begrijpen en te behandelen. Anders heeft MIC het recht om eenzijdig en onafhankelijk te oordelen of de klachten en/of vergoedingsaanspraken van andere gebruikers tegen U (of U tegen andere gebruikers) gegrond zijn, en een ongunstig behandelingsresultaat voor U vast te stellen.

4. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat aangezien MIC geen professionele gerechtelijke instelling is, ons vermogen om bewijsmateriaal vast te stellen en geschillen te behandelen beperkt is, en Wij alleen het bewijsmateriaal kunnen beoordelen dat door alle partijen is ingediend volgens de kennis van gewone mensen, en niet garanderen dat de behandelingsresultaten volledig aan Uw verwachtingen voldoen, noch dragen wij enige verantwoordelijkheid voor de behandelingsresultaten.

Als U niet tevreden bent met het schikkingsresultaat, heeft U nog steeds het recht om andere kanalen voor geschillenbeslechting te gebruiken om het geschil op te lossen, maar U moet nog steeds het schikkingsresultaat dat door MIC is gemaakt accepteren of uitvoeren voordat U een definitieve beslissing neemt via andere kanalen voor geschillenbeslechting.

Als de definitieve beslissing niet in overeenstemming is met de beslissing van MIC, gaat U ermee akkoord af te zien van het verlies dat U lijdt door de beslissing van MIC.

V. Intellectuele eigendomsrechten

1. MIC respecteert en beschermt de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en staat niet toe dat inbreukmakende of potentieel inbreukmakende informatie wordt gepubliceerd of verspreid. Indien U zich schuldig maakt aan relevante inbreukmakende handelingen, zult U zelfstandig de wettelijke verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien dragen. Tegelijkertijd heeft MIC het recht om bepaalde strafmaatregelen tegen U te nemen.

2. Voor de tekst, foto's, video's, audio en andere informatie die U verstrekt, publiceert en vormt wanneer U gebruik maakt van MIC, zal er geen overdracht plaatsvinden van intellectuele eigendomsrechten, portretrechten en andere rechten als gevolg van het uploaden en publiceren. Tegelijkertijd, binnen de door de wet toegestane reikwijdte, verleent U ons kosteloos, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig gelicenseerd gebruik (inclusief opslag, gebruik, kopiëren, herzien, bewerken, publiceren, weergeven, vertalen, distribueren van bovenstaande informatie of het maken van afgeleide werken, het opnemen van bovenstaande informatie in andere werken in bekende of later ontwikkelde vormen, media of technologieën, enz.), sublicentie, en het verkrijgen van bewijs en het aanspannen van rechtszaken tegen derden in eigen naam.

3. Alle op MIC gepubliceerde informatie (inclusief maar niet beperkt tot tekst, logo, knoppictogram, afbeelding, geluidsbestandfragment, digitale download, gegevensbewerking en software, webpaginaontwerp, handelsmerk), al dan niet uitdrukkelijk, behoort toe aan Focus Tech. of Informatieverstrekker. Beschermd door Chinese en internationale auteursrechtwetten; alle georganiseerde, geordende, getypte en samengestelde inhoud op MIC is eigendom van Focus Tech. en wordt beschermd door Chinese en internationale copyrightwetten. alle systemen en software op MIC zijn eigendom van Focus Tech. en worden beschermd door chinese en internationale auteursrechtwetten. Tenzij anders bepaald door de wet, mag geen enkele eenheid of individu voornoemde informatie of eigendom geheel of gedeeltelijk kopiëren, herdrukken, citeren, linken, grijpen of anderszins gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Focus Tech., anders heeft Focus Tech. het recht haar wettelijke verantwoordelijkheid te nemen.

VI. Force Majeure

1. MIC zal niet de overeenkomstige aansprakelijkheid voor contractbreuk dragen in geval van MIC service prestatie belemmeringen, prestatie defecten, prestatie vertragingen of prestatie inhoud veranderingen veroorzaakt door de volgende force majeure factoren, maar MIC zal redelijke maatregelen nemen om de mogelijke verliezen voor U tijdig te minimaliseren:

VII. Toepasselijke Wetgeving, Jurisdictie en Diversen

1. De wetten van de Volksrepubliek China zullen van toepassing zijn op de sluiting, wijziging, uitvoering en interpretatie van deze Gebruikersovereenkomst en de beslechting van geschillen in verband met deze Gebruikersovereenkomst. Bij gebrek aan duidelijke wettelijke bepalingen over een bepaalde aangelegenheid in verband met deze Gebruikersovereenkomst, zal worden verwezen naar de gangbare internationale handelspraktijken en industriële praktijken.

2. Indien enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst nietig of niet afdwingbaar is, geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, blijven de overige bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst geldig en bindend.

3. Ieder geschil voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruikersovereenkomst of MIC Diensten zal eerst via minnelijke onderhandeling tussen Focus Tech. en U worden beslecht; Als de onderhandelingen mislukken, zal een rechtszaak worden aangespannen bij de volksrechtbank waar Focus Tech. is gevestigd.